Skip to main content

Our Service

บริการของเรา

บริการทางวิชาการ

ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ความรู้คำปรึกษาเบื้องต้นต่อเจ้าของอาคารและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า เพราะเราตระหนักดีว่า ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อความร่วมมือกันในการทำงานตรวจสอบอาคารและแก้ไขปรับปรุงอาคารและระบบประกอบอาคาร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นหลัก

บริการทางวิชาชีพ

BIG บริการตรวจสอบอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร

รับตรวจสอบอาคารในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับใบอนุญาตตามกฏหมายควบคุมอาคาร โดยทีมงานที่มี ความรู้ความสามารถ โดยเน้นการตรวจสอบและปรับปรุงตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อให้มีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้อาคาร และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ใบอนุญาต น.0116/2550

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

อาคารที่ต้องตรวจสอบ

รายละเอียดในการตรวจสอบ

หน้าที่เจ้าของอาคาร

บทลงโทษ

ขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร

หน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น

บริการทางวิชาชีพ

BIG บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานประจำปี

 • บริการจัดทำรายงานแผนและเป้าหมายในการจัดการพลังงาน
 • บริการสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงาน
 • บริการตรวจวัดการใช้พลังงาน
 • บริการตรวจวัดวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
 • บริการนำเสนอการจัดการพลังงานแบบครบวงจร
เลขที่ใบอนุญาต น.0023/58

บริการทางวิศวกรรม

ทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมสัมนาให้กับบุคคลภายนอกหลายหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสูง
 • ปัญหาคุณภาพในระบบไฟฟ้า
 • การประหยัดพลังงาน
 • มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
 • กฏหมายและข้อกำหนดสำหรับอาคารควบคุม
 • มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้