Skip to main content
 

BIG คือผู้นำ

ในการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
และการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด

“ดำเนินธุรกิจการตรวจสอบอาคาร โดยเน้นการตรวจสอบเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคารในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม”

บริการของเรา

บริการทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

บริการทางวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

บริการทางวิศวกรรม

อ่านเพิ่มเติม

News & Activities

ข่าวสารองค์กร

News
April 19, 2022

BIG ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 11 สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

ตามที่กฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการให้บริการเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท

Our Clients

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ BIG