Skip to main content

ตามที่กฎกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการให้บริการเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1. การตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรอง
ประเภทที่ 2. การประเมินความเสี่ยง
ประเภทที่ 3. การจัดฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษา นั้น

บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคเตอร์ กรุ๊ป (2007) จำกัด (BIG) ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม ผู้ให้บริการในนามนิติบุคคล “ให้บริการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรอง” โดย “BIG” ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามหัวข้อที่ 12 ซึ่ง “BIG” ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามประกาศใช้กฎหมายใหม่ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 11 สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าฯ ถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงวิศวกรระดับสามัญวิศวกรไฟฟ้าขึ้นไปของ “BIG” ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองฯ ของเรา ก็ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนตามมาตราที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยเช่นกัน

ดังนั้น เราเป็นนิติบุคคลที่มีบุคคลากร ที่เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ลูกค้าผู้รับบริการทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราเป็นผู้ให้บริการที่มีความมุ่งมั่น ที่จะสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าของท่าน ให้มีความปลอดภัยและมีมั่นคงอย่างแท้จริง ด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะมอบความถูกต้องและแม่นยำให้แก่ท่านผู้รับบริการ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมามากกว่า 14 ปี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.